FAQ

Nastavení poštovního klienta

SMTP server: smtp.maxtel.cz

Pokud má zákazník neveřejnou IP adresu, která je přidělována standardně, pak je pro odesílání přes SMTP port 25 nutné do vašeho emailového klienta (Outlook, Thunderbird atp.) nastavit jako odchozí server smtp.maxtel.cz nebo je možné použít libovolný odchozí SMTP server na portu 465 který podporuje zabezpečené připojení SSL.

Příklad nastavení : http://napoveda.seznam.cz/cz/imap-pop3-smtp.html

 

Nastavení DNS serverů

DNS server 1: 10.100.0.100
DNS server 2: 10.10.10.10

Pro veřejné IP adresy jsou DNS servery následující:
DNS server 1: 46.23.48.73
DNS server 2: 31.31.78.222

NSSET: United Networks

Nastavení IP adresy

U většiny zákazníků je získání IP adresy automatické. Není tedy potřeba nastavovat žádné adresy na vašem síťovém adaptéru. Pokud máte problémy s připojením, kontrolu zda máte správně nastavený adaptér na automatické získání IP adresy provedete dle následujících návodů (zvolte váš operační systém).

Pokud je třeba zadat statickou IP adresu, postupujte podle stejného návodu, jen na na posledni kartě (Protokol IP verze 4 TCP/IPv4) zvolte „Použít následující IP adresu“ a doplňte IP adresu, masku, bránu a DNS servery.

Jak zjistím MAC adresu síťové karty pro aktivaci připojení na kabelových rozvodech?

Co dělat v případě problémů s připojením

Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely ze switche nebo routeru řádně připojeny do počítače a zda je v zásuvce napájecí adaptér(y).

Nefunguje-li připojení, zkuste odpojit ze zásuvky a za cca 1 minutu opět připojit napájecí adaptér(y). Poté restartujte váš počítač a vyzkoušejte vaše připojení znovu.

Nepomůže-li žádná z těchto možností, kontaktujte pracovníky naší firmy.

Na elektronické faktuře chybí podpis i razítko. Není to chyba?

Faktura za poskytnuté internetové služby je zákazníkovi zasílána v pravidelných periodách elektronickou poštou.

Přijatý doklad, který si zobrazíte na monitoru počítače a následně vytisknete, má všechny náležitosti dané v § 11 Zákona o účetnictví i v § 12 Zákona o DPH. Definice daňového dokladu v § 12, odst. 2 Zákona o DPH neuvádí podpis a razítko na daňovém dokladu jako jeho nutnou náležitost. V § 11 odst. 1 písmeno f) Zákona o účetnictví jsou uvedeny jako povinná náležitost účetního dokladu podpisy dvou osob. Obě osoby (jak osoba odpovědná za účetní případ, tak osoba odpovědná za zaúčtování dokladu) jsou však osoby mající přímý vztah k vaší účetní evidenci a jsou zřejmě zaměstnanci vaší společnosti. V průběhu likvidace dokladu a jeho zaúčtování mohou doklad opatřit svými podpisy a účetní doklad tak bude vybaven všemi povinnými náležitostmi. Naše faktura je daňovým dokladem, ale současně je pouze podkladem pro vznik účetního dokladu, který z ní učiní vaše účtárna. Budou-li k faktuře připojeny originály podpisů vašich příslušných pracovníků, bude z ní pak i originální písemnost, jak to Zákon o účetnictví vyžaduje.

Jen okrajově bychom poukázali na fakt, že mnoho firem v ČR vystavuje a rozesílá své faktury bez razítka i podpisu jako obyčejné psaní (namátkově O2, Vodafone, ČEZ).

Průkaznost vzniku daňového nákladu na vaší straně je jednoznačně dána uzavřenou smlouvou nebo objednávkou s naší firmou a také tím, že provedete platbu se stejným variabilním symbolem a ve stejné částce, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Tedy ani z pohledu Zákona o daních z příjmu nevzniká naším postupem rozpor se zákonnými předpisy.